Chinese wine is primarily grown in the following provinces:

  • Gansu
  • Hebei
  • Hunnan/Yunnan
  • Ningxia
  • Shaanxi
  • Shandong Peninsula
  • Shanxi
  • Xinjiang